top of page
Image by Anton Sharov

Plant, Ieuenctid a Theuluoedd
Esgobaeth Tyddewi

St Davids Children,
Youth and Families

I gael y diweddaraf ar adnoddau newydd, digwyddiadau a newyddion eraill tanysgrifiwch yma.

For updates on new resources, events and other news subscribe here. 

Congratulations you are now subscribed to our mailing list.

Trwy danysgrifio rydych yn cytuno y gall yr Eglwys yng Nghymru gadw eich cyfeiriad e-bost at ddibenion cysylltu â chi drwy e-bost am adnoddau, digwyddiadau a newyddion i ymwneud a Phlant, Ieuenctid a Theuluoedd.

By subscribing you are agreeing that the Church in Wales may keep your email address for the purposes of contacting you via email about Children, Youth and Families resources, events and news. 

Our Story

AMDANOM NI / ABOUT

RHANNU CARIAD IESU
SHARING THE LOVE OF JESUS

Prif nod y wefan hon yw Darparu adnoddau a chyfarparu'r rhai o fewn Esgobaeth Tyddewi sy'n gweithio gyda Phlant, Pobl Ifanc a theuluoedd. Mae’n lle i rannu digwyddiadau, gofyn am a rhoi cymorth, rhannu arferion diogel a gorau, ac i fod yn ganolbwynt i bawb sy’n gweithio yn y maes. Mae'n wefan sydd yn cynyddu a fydd yn tyfu'n organig. Er y gall pawb edrych ar y wefan a chael mynediad at wybodaeth am ddigwyddiadau, dim ond y rhai sy'n aelodau fydd yn gallu cael mynediad i'r fforymau, oherwydd mae angen iddynt fod yn fan diogel. Os hoffech ddod yn aelod cysylltwch â'r Parch Sophie.

This websites primary aim is to resource and equip those in St Davids Diocese who work with Children, Young people and families. It is a place to share events, ask for and give help, share safe and best practice, and to be a hub for all those working in the field. It is a work in progress and will organically grow. Whilst all people can look at the site and access information about events, only those who are members will be able to access the forums, because they need to be a safe space. If you would like to become a member please contact Revd Sophie. 

Image by Rupert Gale
Gallery
Contact

Cyswllt/Contact
 

Cadw mewn cysylltiad
Keeping in touch

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch gadw mewn cysylltiad â'r hyn sy'n digwydd yn rhwydwaith Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Esgobaeth Tyddewi.

There are many ways you can keep in touch with what's happening in St Davids Diocese Children, Youth & Families network. 

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Cyswllt / Contact

Diolch / Thanks

bottom of page